Zásady ochrany osobných údajov

Nasledovné informácie sa týkajú spracúvania osobných údajov podľa čl. 13 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“) v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“).

PREVÁDZKOVATEĽ

1/a. Prevádzkovateľom internetovej stránky vymena-radiatorov.sk je

IVAN TOMES

Obchodné meno: Ivan Tomes

Sídlo: Batkova 1189/3
84101 Bratislava-Dúbravka


IČO: 47061227
DIČ: 1077683563

Zastúpená: Ivan Tomes
(ďalej len „ vymena-radiatorov.sk“)

ZODPOVEDNÁ OSOBA DPO

1/b. Zodp. os. ochrany súkromia a GDPR stránky stolarstvotama.sk je

DPO Ivan Tomes  
email: info@vymena-radiatorov.sk

Dotknutá osoba a osobné údaje

Dotknutou osobou je každá fyzická osoba, ktorá poskytuje prevádzkovateľovi osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby. Dotknutou osobou je aj fyzická osoba konajúca v mene právnickej osoby, ak táto fyzická osoba poskytuje svoje osobné údaje v súvislosti s využívaním služieb prevádzkovateľa alebo v súvislosti s prejaveným záujmom o takéto služby.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.

Aké údaje o Vás spracúvame?

Prevádzkovateľ spracúva identifikačné a kontaktné údaje (meno, priezvisko, e-mail, dodacia adresa, tel. kontakt). Ďalšie osobné údaje, ktoré nám dobrovoľne poskytnete v komunikácii, budú likvidované. Z osobitnej kategórie osobných údajov prevádzkovateľ nespracúva žiadne osobné údaje.

Identifikačné a kontaktné údaje sú pre prevádzkovateľa nevyhnutné preto, aby bolo možné zabezpečiť uzatvorenie a plnenie zmlúv na poskytovanie jednotlivých služieb (spracovanie objednávky, doručenie tovaru, vrátenie tovaru, vybavovanie reklamácií, zasielanie aktuálnych informácií o stave objednávky, kontaktovanie v prípade problémov s doručením objednaného tovaru telefonickou alebo e-mailovou formou). Tieto údaje sa taktiež využívajú pri poskytovaní odbornej pomoci a zákazníckej podpory. Vami poskytované osobné údaje sú určené na spracúvanie aj za účelom predzmluvnej komunikácie v súvislosti s vypracovaním cenovej ponuky.

Právne základy spracúvania osobných údajov 

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov:

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel,
 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,
 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,
 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Poskytované osobné údaje musia byť pravdivé, aktuálne a ich zmenu nám prosím oznámte.

Súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov sa udeľuje podľa nariadenia. Na ochranu osobných údajov sa primerane vzťahuje aj zákon v rozsahu určenom týmto predpisom.

Osobné údaje sa musia poskytnúť, pretože bez nich nie je možné komunikovať a informovať Vás. Vaše osobné údaje budeme využívať na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa budú spracúvať.

Vaše osobné údaje budú uchovávané do ukončenia zmluvy, resp. do vysporiadania zmluvného vzťahu (splatenia záväzku), ak právne prepisy pre niektoré osobné údaje nebudú vyžadovať inú lehotu ich uchovávania, najviac však 10 rokov od ukončenia zmluvy.  Ak je udelený súhlas so spracúvaním osobných údajov, udeľujete ho na dobu 3 rokov (otázky adresované prostredníctvom kontaktného formulára, ktoré nemajú znaky predzmluvnej komunikácie a recenzie zákazníkov). Prevádzkovateľ v podnikateľských priestoroch využíva monitorovanie kamerovým systémom za účelom bezpečnosti fyzických osôb a ochrany majetku. V prípade používania kamerového systému (oprávnený záujem prevádzkovateľa) je doba uchovávania kamerového záznamu 14 dní. Oprávneným záujmom prevádzkovateľa pri spracúvaní osobných údajov je tiež priamy marketing.

Spracúvame len bežné a nie osobitné kategórie osobných údajov.

Poskytovanie osobných údajov tretím osobám

Osobné údaje dotknutej osoby bude na základe pokynov prevádzkovateľa v postavení sprostredkovateľa a na účely stanovené prevádzkovateľom spracúvať externá firma, ktorou je tvorca a prevádzkovateľ webstránky prevádzkovateľa, poskytovateľ účtovníckych služieb, poskytovatelia právnych a audítorských služieb, poskytovateľ marketingových služieb, poskytovateľ kuriérskych služieb, správca webstránky, poskytovateľ IT služieb (ďalej len „Sprostredkovateľ“), a to pri zabezpečení ochrany osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi a v súlade s poskytnutými informáciami.

Vaše osobné údaje nebudú poskytnuté mimo územia Európskej únie, resp. prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie sa neuskutoční.

Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Podľa nariadenia máte právo

 1. Odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v sídle prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 2. Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.
 3. Právo na opravu – prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 4. Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti, čo znamená, že nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.
 5. Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď si myslíte, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.
 6. Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.
 7. Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.
 8. Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné, aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok).

Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že námietka dotknutej osoby je oprávnená, prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie dotknutá osoba namietala, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ak to okolnosti dovolia.

Poskytnutím osobných údajov a Vami vykonaným dožiadaním o informácie ohľadom ponúkaných služieb prostredníctvom kontaktovania prevádzkovateľa cez e-mail, udeľujete súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov podľa týchto podmienok, len ak to prehlásite. Vyjadrenie súhlasu dotknutej osoby sa použije len v prípade, ak sa nejedná o predzmluvnú komunikáciu.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

Ak sa rozhodnete kontaktovať prevádzkovateľa priamo z Vašej e-mailovej schránky, odporúčame pripojiť do správy pre prevádzkovateľa nasledovný písomný súhlas so spracúvaním osobných údajov.

Týmto udeľujem súhlas so spracúvaním a poskytovaním mojich osobných údajov (meno, priezvisko, e-mail), a to podľa čl. 6, ods. 1, písm. a) nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), firmy  Obchodné meno: Ivan Tomes Sídlo: Batkova 1189/3 84101 Bratislava-Dúbravka IČO: 47061227 DIČ: 1077683563

Zapísanej v Okresný úrad Bratislava ,Číslo živnostenského registra: 110-222140 , na účely poskytovania informácií o tovare a službách prevádzkovateľa. Vyhlasujem, že všetky mnou poskytnuté osobné údaje sú pravdivé, správne a úplné. Tento súhlas je dobrovoľný a je udelený na dobu 3 rokov. Tento súhlas je možné kedykoľvek písomne odvolať.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má táto osoba právo po riadnej identifikácií, kedykoľvek tento súhlas odvolať na kontaktný e-mail prevádzkovateľa : info@vymena-radiatorov.sk

Okrem uvedeného, má dotknutá osoba právo kedykoľvek nepodrobiť sa rozhodnutiu prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ňu právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania jej osobných údajov. Dotknutá osoba má právo žiadať prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom prevádzkovateľ je povinný žiadosti dotknutej osoby vyhovieť, a to tak, že rozhodnutie preskúma jeho oprávnená osoba. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia je prevádzkovateľ povinný informovať dotknutú osobu v lehote najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia jej žiadosti. Dotknutá osoba je v tejto súvislosti oprávnená oboznámiť sa aj s postupom spracúvania a vyhodnocovania.

Dotknutá osoba nemá toto právo iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel požiadavke dotknutej osoby, alebo ak prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Je nevyhnutné poznamenať, že právo na ochranu osobných údajov nie je absolútne právo; musí sa posudzovať vo vzťahu k jeho funkcii v spoločnosti a musí byť vyvážené s ostatnými základnými právami, a to v súlade so zásadou proporcionality. Nariadenie rešpektuje všetky základné práva a dodržiava uznané slobody a zásady tak, ako sú zakotvené v zmluvách, najmä rešpektovanie súkromného a rodinného života, obydlia a komunikácie, ochranu osobných údajov, slobodu myslenia, svedomia a náboženského vyznania, slobodu prejavu a právo na informácie, slobodu podnikania, právo na účinný prostriedok nápravy a na spravodlivý proces, a kultúrnu, náboženskú a jazykovú rozmanitosť.

Zásady spracúvania osobných údajov

V zásadách a pravidlách ochrany fyzických osôb pri spracúvaní ich osobných údajov by sa bez ohľadu na štátnu príslušnosť alebo bydlisko mali rešpektovať ich základné práva a slobody, najmä právo na ochranu osobných údajov.

Nariadením GDPR sa má prispieť k dobudovaniu priestoru slobody, bezpečnosti, spravodlivosti, k hospodárskemu a sociálnemu pokroku, k posilneniu a zbližovaniu ekonomík v rámci vnútorného trhu a prospechu fyzických osôb.

Zásada zákonnosti – osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu – osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom. Je nutné prihliadať pri takomto spracúvaní osobných údajov na primerané záruky prevádzkovateľa a sprostredkovateľa pre práva dotknutej osoby. Tieto záruky obsahujú zavedenie primeraných a účinných technických a organizačných opatrení najmä na zabezpečenie dodržiavania zásady minimalizácie údajov a pseudonymizácie.

Zásada minimalizácie osobných údajov – spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti – spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania – osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú.

Zásada integrity a dôvernosti – osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti – prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.


Politika COOKIES

Cookie pravidlá

 1. V zmysle Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/58 / ES o súkromí a elektronických komunikáciách považujeme za potrebné jasne a presne ťa informovať o účele cookies a informáciách, ktoré sa ukladajú do zariadenia (počítač, Tablet, mobilný telefón, …), ktoré pri používaní internetovej stránky využívaš.
 2. Ak chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka naša internetová stránka, tvoje zariadenie musí mať povolené tzv. Cookies, pretože niektoré funkcie internetové stránky teda webu môžeme poskytovať len s využitím cookies.
 3. Pomocou cookies skúmame účinnosť dizajnu webu internetovej prezentácie a zároveň aj reklám a iných prvkov na nej zobrazených, a tiež nám pomáhajú pri overovaní tvojej totožnosti v prípadoch, keď je to potrebné.
 4. Použitím našej internetovej stránky súhlasíš s používaním cookies tak, ako je to uvedené v týchto našich Cookie pravidlách.

Čo sú to cookies?

 1. Ak používaš našu internetovú stránku, môžeme ukladať určité informácie o tvojom zariadení vo forme užitočného súboru známeho ako “cookie”. Cookies sú používané na zlepšenie zážitku zo skoro každej internetovej stránky, vrátane tej našej.
 2. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sú stiahnuté do tvojho zariadenia, keď používaš internetovú stránku. Internetová stránka môže načítať tieto súbory cookie z tvojho internetového prehliadača (napr. Internet Explorer, Mozilla Firefox alebo Google Chrome) zakaždým, keď ju používaš, a tak si ťa môžeme rozpoznať a zapamätať si tvoje preferencie a nastavenia.
 3. Cookies sú veľmi užitočné a sú bežne používané takmer každou internetovou stránkou. Z bezpečnostných dôvodov veľa internetových stránok nefunguje vôbec bez použitia cookies (alebo iných podobných technológií, ako sú napríklad “web beacons” alebo “tags”).
 4. Cookies vo všeobecnosti nemajú žiadne informácie slúžiace na identifikáciu jednotlivých osôb, ale namiesto toho sa používajú na identifikáciu prehliadača na konkrétnom zariadení.
 5. Cookies môžu byť dočasné alebo trvalé, v závislosti na tom, ako dlho sú používané: Dočasné cookies trvajú len v priebehu tvojho online prístupu a zmizne z tvojho zariadení po zatvorení prehliadača.
  Trvalé cookies zostanú vo tvojom zariadení aj po zatvorení prehliadača po dobu uvedenú v cookies. Tieto trvalé cookies môžu byť kontrolovateľné pri každej návšteve internetové stránky.

typy cookies

Ak používaš našu internetovú stránku, táto používa štyri druhy cookies, ktoré môžu byť nastavené v tvojom zariadení.

 • nevyhnutné cookies… Tieto cookies sú nevyhnutné k tomu, aby ti pomohli využiť vlastnosti a služby, ktoré ti ponúkame na internetovej stránke.Bez týchto cookies by služby, ktoré chceš využiť, nemohli byť poskytnuté. Tieto cookies nezbierajú informácie, ktoré by mohli byť použité na tvoju identifikáciu ani nekontrolujú a nepamätajú si Tvoj pohyb na Internetovej stránke.
 • funkčné cookies… Tieto cookies nám umožňujú poskytovať ti lepší zážitok z našej internetovej stránky. Nezbierajú ani neukladajú žiadne informácie, ktoré by nám umožnili identifikovať ťa.
 • výkonnostný cookies… Výkonnostné cookies nám pomáhajú pochopiť, ako používaš našu internetovú stránku. Napríklad môžeme vidieť, ktoré služby sú najobľúbenejšie, určiť, kedy a kde dochádza k chybám a otestovať rôzne verzie webovej stránky s cieľom poskytnúť z nich lepšie online skúsenosti.

Niekedy môžu byť služby, ktoré využívame na zber týchto informácií, prevádzkované inými subjektmi s naším súhlasom.Tieto môžu používať podobné technológie, cookies, známe ako “web beacons” alebo “tags”. Sú anonymné a tým, že sú používané len na štatistické účely, neobsahujú ani nezbierajú žiadne informácie, ktoré by ta identifikovali.

 • cielené cookies… Máme vzťahy so starostlivo vybranými a sledovanými subjekty (tretími stranami), ktoré tiež môžu nastavovať cookies v priebehu tvojho používanie internetovej stránky. Účelom týchto cookies je “behaviorálna reklama” (taktiež známa ako “behaviorálne cielenie” alebo “remarketing”), ktorá je prostriedkom, ako ti ukázať príslušné produkty a služby založené na tom, čo sa javí ako to, čo ťa zaujíma. Aj keď tieto cookies môžu sledovať Tvoje Používanie Internetovej stránky, nevie, kto si.Bez týchto cookies by bola online reklama, ktorá Ti je zobrazovaná, menej relevantné voči tebe a tvojím záujmom.

Cookies použité na našej internetovej stránke

Okrem nami nastavených cookies môžeme využívať niektoré služby (tretích strán či  osôb), ktoré si nastavujú vlastné cookies. Aj napriek tomu, že auditom typy cookies, ktoré sú použité na našej webovej stránke, je možné, že služby, ktoré využívame, môžu vykonávať zmeny názvov ich cookies a ich účel. Niektoré služby, hlavne sociálne siete, ako je Facebook a Twitter, mení ich cookies pravidelne. Aj keď máme záujem poskytovať ti aktuálne informácie, nemusíme byť schopní reflektovať tieto zmeny ihneď v našich Cookies pravidlách.

správa cookies

Väčšina internetových prehliadačov umožňuje vymazať cookies z tvojho zariadenia, zablokovať všetky cookies (alebo len cookies tretej strany) ,alebo ťa varovať pred tým, než je cookie uložené na tvojom zariadení.
Vezmi prosím na vedomie, že či sa rozhodneš blokovať všetky cookies, naša internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo zamýšľané, a nebudeš ju môcť používať alebo pristupovať k mnohým funkciám, ktoré poskytuje. Či si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré Internetová lokalita ponúka, budeš musieť cookies povoliť. Môžeš to urobiť v tvojom prehliadači.

Radšej než blokovať všetky cookies, môžeš si vybrať len blokovanie cookies tretích strán, ktoré ti umožnia to, aby naša internetová stránka fungovala tak, ako bolo zamýšľané.

Otázky a odpovede

Musíš mať povolené cookies?

Áno, ak chceš používať internetovú stránku bez obmedzenia. Ak cookies nepovolíš alebo zablokuješ, môžeš používať webovú lokalitu tiež, avšak nezaručujeme tí jej plnú funkcionalitu, teda ju budeš používať obmädzene.

Ukladajú cookies tvoje osobné údaje?

Nie. Neukladajú. Informácie, ktoré nám poskytneš, sú uložené v bezpečí a nie sú zhromažďované ani uložené v cookies. Cookies nemôžu získať prístup ku tvojmu zariadeniu a ani nemôžú prečítať osobné údaje uložené v ňom. Naše cookies nemôžu na Tvoje zariadenie nainštalovať nič škodlivého. V skutočnosti je obsah väčšiny cookies náhodný reťazec čísel a písmen, ktoré slúžia len ako identifikátor.

Ovplyvňujú cookies Tvoje súkromie a ako používame Tvoje údaje?

Zaväzujeme sa rešpektovať Tvoje súkromie a môžeš si byť istá / ý, že s Tvojimi údajmi (nielen osobnými) je po celú dobu nakladané s maximálnou starostlivosťou. Podrobnosti o ochrane údajov nájdeš v časti Ochrana osobných údajov.

Môžeš stále Používať Internetovú stránku, keď si blokoval všetky cookies?

Ak sa rozhodneš blokovať všetky cookies, naša internetová stránka nebude fungovať tak, ako bolo myslené a nebudeš môcť využívať mnoho služieb, ktoré poskytuje. Či si zablokoval všetky cookies a chceš naplno využiť funkcie a služby, ktoré ponúka webová lokalita, budeš musieť cookies povoliť. Môžeš to urobiť v tvojom prehliadači.

Kde Nás môžeš kontaktovať, v prípade, že máš nejaké ďalšie otázky?

Obchodné meno: Ivan Tomes – Sídlo: Batkova 1189/3 84101 Bratislava-Dúbravka – IČO: 47061227 – DIČ: 1077683563

e-mail prevádzkovateľa : info@vymena-radiatorov.sk

Dobrý deň